.........Poesie

13.01.2013 21:47
 

 "CONCORSO DIALETTALE SU GIGNESE"
alcune poesie fatte dai ragazzini di Gignese
 anno  - 1986 -
 

                                     AL ME PAE'S

Al me paès as ciama Gignès; as trova tra Stresa el Mutarùn; l'è mia tant grand né tant picul.
Nel paès ghè una scola, l'asilu e tri ges, al museo de l'umbrela che l'è l'unic in tut al mund.
Ghè tant verd, l'aria l'è buna; l'è par cui che i Milanès vegna chi a vilegià.                                  
A Gignès ga son tanti parsùn catiu e pochi brau.
I matai son simpatie, ma un pò balòs.
In stu paès an ghè tanta gent, ma ag son multi cà che s'afician d'està. Al paès non l'è tant giuvin, ma un pò vece. Ghè son tanti cà vece da gent ades i stàn in Paradìs insema al Signùr.
Gignès par mi l'è un bel paès.


                                    
                                                   Deborah Bossone                                              

                             GIGNE'S

  
Gignès l'è un bel paès ai pè dui Sciare.
    cum tanci bei cà pièn da fiùr.
    D'istà ghè tanta gent, d'invern suma duma nui;
    i matài a scian sui praicum i bob e la slita?
    i màm a vusan parche as bagnan tucc.
    A Gignès ghè al museo dal'umbrela
    che le propri bel; ,
     a ghè i umbrel e i parasùl ricama.
    Al pret da; Gignès as ciama Virgilio;
     l'è simpatie e amìs da nui matài.

                     

                                      Matteo Coppa

 

                          GIGNE'S AL ME PAI'S

Al me paìs sa trova tra Stresa el Mutaron;  l'è picul ma tant bel.
L'è un pais turistic el gà do ges, una a San Roc e una a San Desideri che l'è al patron da Gignès. I dì ad festa vegna tanci turista.
Gignès a l'era un vece pais d'umbrilàt e ghè el museo dl'umbrela e dal parasòl ed né da tut'il mund.
Nui matascìt suma in poc, ma as divertum un mund.
Una quai volta a numa al Mutarùnj suma tucc amìs.  A la dumenica in gesa ad Sant Maurizi cantumai.


                                                Betti Pattofatto
 

AL   ME   PAE'S

Al me pais as ciama Gignès; as trova tra Stresa e al
Mutarùn.
Al me paìs l'è picul, ma 1'è bel. Dista a vegn tanci vilegiànt e godan l'aria buna. I fioi i van al lag e turnan la sera tarda.
I anziàn as divertan a nà par fung.
An tal me paìs al ghè al museo di umbrèl; l'è l'unic al mund. Al ghè umbrèl picul e grand e tucc culurà.
D'invern al fioca e i bocia i van al Mutarùn a scià.

Laura Lilla
 

 

                                       GIGNE'S

Ai me paìs sciama Gignés; ga tanci cai che i fician u d'està perché l'aria l'è buna.
Al poret as ciama Virglli el fa la Mesa in quatar ges; l'una l'Alpìn e l'è picula es ciama Madona dia neu. Visìn ghè tanci vill che d'està in vert e in invèrn in sarà su. Una volta al ghera anca un gran sass che s'ciamava Sass Papàl; però l'è stacc toia quand an cumincià a fa al Gran Utèl dl'Alpino.
A Gignés, visìn a la gesa ad San Rocc a ghè l'asilu el museo dl'umbrela e parasù che al tira tanta gent a visital.
I matai in poc, ma sa sentan vusà dala matina ala sira.
Ghè anca la gesa ad San Maurizi che l'è la pusè granda e la pusè bela; a l'è in scùma a un mutarèl e par na su a ghè na gran scalinà
Visìn la gesa de la Madona del sass ghè un punt grès dua as biitan giù tucc i màt.

                           Paffumi Elena

 

 GIGNE'S

Mi abiti a Ginès,
un paesìn picul ma acuglièt;
ha ghè al museo dal'umbrèl che l'è unic in tuta Italia;
al ga negozi alimentar,
cartulerì e macelerì.
Gignès l'è circundà da bosc e
insima a tucc cust bosc a ghè il Mutarùn dua d'invern as pratica al scià.
D'està tucc i fiulìt insema al preu Don Virgilio
 as va ai giti sui ai divers alp,
e sdivèrtum tant as gioga tucc insema e z'è pusè felis.
Curaa abitant sera circa 600, 900 cui fraziùn
 però l'è un bel paès che a mi al piàs tant.

Elena Viotto

 

                                                                                  GIGNE'S

Mi vivi a Gignès, in tal la zona che una vota sciamava Vicul Brieul. Però, finia la guera la me zona l'è staia ciamà la Baia dal Re.
Mi m'piàas viva a Gignès, perché l'è un paesìn turistic in mez al verd cum vuna bela vista sul lag.

                                                   
Daniela Bellucci
 
Di fronte a questa piacevole iniziativa, fatta da'ragazzini e quindi senza pretese di precisione linguistica (scrivere il dialetto poi non è cosarese". Si ptà che l'opera è esclusiva dei ragazzi, quindi è nata così come fu scritta.
SE CERTI IGNORANTI TACESSERO UNA BUONA VOLTA, quante cose simpatiche si creerebbero a Gignes

 

Indietro